Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb.

Ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Změna: 2/2016 Sb.

Změna: 391/2017 Sb. 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) základní ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko ohrožení základních životních funkcí, zejména dýchání, krevního oběhu, vědomí a vylučování, je minimální, a kteří jsou bez patologických změn psychického stavu, pokud není dále uvedeno jinak,

b) specializovanou ošetřovatelskou péčí - ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí nebo jejich selhání je reálné, nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež nevyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí; za specializovanou ošetřovatelskou péči se považuje také péče poskytovaná pacientům se závažnými poruchami imunity a pacientům v terminálním (konečném) stavu chronického onemocnění, kde se nepředpokládá resuscitace,

c) vysoce specializovanou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí,

d) specifickou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče zejména při poskytování radiologických výkonů, zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy nebo neodkladné péče,

e) indikací pověření k výkonu činnosti na základě pokynu, ordinace, objednávky nebo lékařského předpisu,

f) ošetřovatelským procesem zhodnocení stavu individuálních potřeb pacienta nebo skupiny osob a stanovení ošetřovatelských problémů, plánování a realizace ošetřovatelské péče, vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské péče a zaznamenávání do zdravotnické dokumentace,

g) specializovaným postupem postup, metoda nebo výkon při poskytování zdravotní péče, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení nebo jsou používány při poskytování zdravotní péče pacientům uvedeným v písmenu c) a ke kterým má zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti,

h) standardem písemně zpracovaný postup při poskytování zdravotní péče nebo související s poskytováním zdravotní péče, který odpovídá současným dostupným poznatkům vědy, zveřejněný ve věstníku Ministerstva zdravotnictví, případně v publikačním prostředku jiného ústředního správního úřadu,

i) správnou laboratorní praxí postup v laboratoři, který odpovídá právním předpisům, normám ČSN, případně normám CEN a ISO nebo standardům upravujícím činnosti zajišťované laboratořemi ve zdravotnických zařízeních, včetně dodržování programu zabezpečování kvality; toto vymezení správné laboratorní praxe se nevztahuje na správnou laboratorní praxi v oblasti léčiv, která je upravena jiným právním předpisem2),

j) zdravotnickým přístrojem přístroj, který je zdravotnickým prostředkem podle jiného právního předpisu3),

k) praktickou částí lékařského ozáření konkrétní provedení lékařského ozáření a všechny podpůrné činnosti s tím související, včetně manipulace a používání radiologického vybavení, hodnocení technických a fyzikálních parametrů, včetně dávek záření, kalibrace, údržby vybavení, přípravy a podávání radiofarmak a vyvolávání filmů,

l) zabezpečováním jakosti všechna plánovaná a systematická opatření nezbytná pro poskytnutí odpovídajících záruk za uspokojivé fungování zařízení, systémů, komponentů nebo postupů v souladu se schválenými standardy.

ČÁST DRUHÁ

ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 3

Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 29 bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví6),

c) provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů7), pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,

d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda,

e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,

f) podílí se na přípravě standardů,

g) motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe41),

h) podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků,

i) provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace43).

(2) Zdravotnický pracovník uvedený v § 30 až 43 po získání odborné způsobilosti8) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu své odborné způsobilosti

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

b) pracuje se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem zdravotnického zařízení.

(3) Pokud zdravotnický pracovník vykonává činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, musí splňovat zvláštní požadavky stanovené jiným právním předpisem9).

(4) Zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, může také vykonávat z těchto činností úzce vymezené činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, který je v rozsahu své zvláštní odborné způsobilosti k výkonu takových úzce vymezených činností způsobilý. 

KOMPETENCE - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

§ 4 - VŠEOBECNÁ SESTRA

§ 4a - PRAKTICKÁ SESTRA

Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb.

§ 4b - DĚTSKÁ SESTRA

§ 5 - PORODNÍ ASISTENTKA 

§ 6 - ERGOTERAPEUT

§ 7 - RADIOLOGICKÝ ASISTENT

§ 8 - ZDRAVOTNÍ LABORANT

§ 9 - ZDRAVOTNĚ SICIÁLNÍ PRACOVNÍK

§ 10 - OPTOMETRISTA

§ 11 - ORTOPTISTA

§ 12 - ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

§ 13 - ORTOTIK-PROTETIK

§ 14 - NUTRIČNÍ TERAPEUT

§ 15 - ZUBNÍ TECHNIK

§ 16 - DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

§ 17 - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

§ 18 - FARMACEUTICKÝ ASISTENT

§ 19 - BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK

§ 21 - RADIOLOGICKÝ TECHNIK

§ 22 - ADIKTOLOG  

§ 22a - BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK

§ 22b - TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

§ 22c - SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 

§ 23 - PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ 

§ 23a - LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ

§ 24 - ZRAKOVÝ TERAPEUT 

§ 25 - FYZIOTERAPEUT

§ 37 - OŠETŘOVATEL

§ 40 - ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

§ 41 - ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY  

§ 42 - AUTOPTICKÝ LABORANT  

§ 43 - SANITÁŘ

 

ČÁST ČTVRTÁ - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 54 - ČINNOSTI VŠEOBECNÉ SESTRY SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ 55 - SESTRA PRO INTENZIVNÍ PÉČI (ARIP)

§ 56 - SESTRA PRO PERIOPERAČNÍ PÉČI

§ 57 - DĚTSKÁ SESTRA

§ 58 - DĚTSKÁ SESTRA PRO INTENZIVNÍ PÉČI

§ 59 - KOMUNITNÍ SESTRA

§ 60 - SESTRA PRO PÉČI V INTERNÍCH OBORECH

§ 61 - SESTRA PRO PÉČI V CHIRURGICKÝCH OBORECH

§ 62 - AUDIOLOGICKÁ SESTRA

§ 63 - SESTRA PRO NUKLEÁRNÍ MEDICÍNU

§ 64 - SESTRA PRO PÉČI V PSYCHIATRII

Aktuality

Přihlásit se