RBC

Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je poskytovatel rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí. MZ vypracovalo pro zavedení tohoto systému „Minimální požadavky“, které jsou uveřejněny ve Věstníku MZ č. 5/2012  s tím, že budou dle potřeby aktualizovány a rozšiřovány. Jedním z těchto požadavků je i zavedení resortních bezpečnostních cílů (dále RBC),

1. PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ A JEDNODENNÍ PÉČE:

RBC1-Bezpečná identifikace pacientů

RBC2-Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti

RBC3-Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

RBC4-Prevence pádů

RBC5-Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

RBC6-Bezpečná komunikace

RBC7-Bezpečné předávání pacientů

2. PRO POSKYTOVATELE AMBULANTNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY:

RBC2-Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti

RBC5-Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

Řešení neodkladných stavů

Zajištění bezpečnosti skladování skladování léčivých přípravků

Stanovení zásad správné komunikace s pacientem

Ordinační doba a zastupitelnost

Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí 

V rámci Evropské unie je zhruba osmi až dvanácti procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Mezi nejčastější nežádoucí události patří chyby při podávání léků, chirurgická pochybení, diagnostické chyby a infekce spojené se zdravotní péčí. Ministerstvo zdravotnictví postupně zavádí systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Jedním z  opatření je i vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů, které jsou součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012 schváleného vedením ministerstva v březnu 2010.

Resortní bezpečnostní cíle, které vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní péčí a jednotlivých doporučení WHO Světové aliance pro bezpečnost pacientů,  byly modifikovány na národní podmínky.

Resortní bezpečností cíle se vyhlašují formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče. Jsou závazné pro přímo řízené organizace ministerstva a zároveň slouží jako doporučení pro ostatní zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich typ.

Členové Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče iniciovali překlad těchto materiálů WHO a současně přihlášení  České republiky k iniciativě WHO „Clean Care is  Safer Care“. Jedná se o mezinárodní iniciativu, která vznikla v říjnu roku 2005 a která si dává za úkol celosvětově propagovat dobré praxe v oblasti hygieny rukou jako prvního a zásadního kroku k zajištění vysokých standardů v rámci dozoru nad infekcemi a bezpečnosti pacientů. Hygiena rukou je odborně uznávaný způsob předcházení vzniku a šíření nosokomiálních infekcí, které ročně postihují stovky miliónů pacientů celosvětově a vedou k nárůstu úmrtnosti a k vyšším finančním výdajům zdravotnických systémů. Dle informací WHO se k iniciativě přihlásilo již více než 2/3 členských států WHO.
Přihlásit se