Novela zákona č. 96/2004 Sb - celoživotní vzdělávání NLZP a odborný dohled

ZMĚNY k 1. 9. 2017 - Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu.

KREDITY

Kreditní systém se ruší, a to pro všechny – pro všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranty či pro fyzioterapeuty. Kredity se již nesbírají – za vzdělávací akce se již nebudou kredity udělovat, a kdyby náhodou ano, pak jsou jen symbolické. Pro pořadatele to znamená, že nemusejí své akce posílat ke schválení odborné společnosti.

REGISTRACE 

Registrace se ruší – nebude podmínkou k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Aby zdravotnický pracovník mohl pracovat bez odborného dohledu, musí mít příslušnou kvalifikaci k povolání bez odborného dohledu a být zdravotně způsobilý a bezúhonný. Bezúhonnost se dokládá při vstupu do zaměstnání výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost je zjišťována vstupní prohlídkou a kvalifikace se získává příslušným studiem.

Od příštího roku by měla být zavedena registrace v Národním registru zdravotnických pracovníků formou prostého zápisu, což nijak neovlivní odborný dohled. Údaje aktuálně vedené v registru NCONZO, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů převede. Národní registr zdravotnických pracovníků bude veden nezávisle na celoživotním vzdělávání a žádné kredity sledovat nebude.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Způsob prozatím zákon přesně neurčuje. Povinnost celoživotního vzdělávání ale zůstává v zákoně zachována v souladu s čl. 22 směrnice 2005/36/ES, kde se v písm. b) praví, že členský stát EU v souladu se specifickými postupy každého členského státu zajistí další vzdělávání a odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání, byly s to držet krok s vývojem v daném povolání v rozsahu, který je nezbytný pro zachování bezpečného a účinného výkonu tohoto povolání. Vzdělávání by tedy mělo být zajištěno prostřednictvím státu, resp. zaměstnavatelů.

PRAKTICKÁ SESTRA

Všichni, kdo doposud získali kvalifikaci zdravotnického asistenta nebo tento obor právě studují, se budou nově nazývat Praktická sestra a budou pracovat bez odborného dohledu.

Obor Zdravotnický asistent bude na středních zdravotnických školách od školního roku 2019/2020 zrušen a nahrazen oborem Praktická sestra. Osnovy pro obor Praktická sestrase teprve připravují. Stejně tak doposud není jasné, jaké kompetence praktická sestra bude mít – vyhláška o činnostech č. 55/2011 Sb. ještě nebyla novelizována. V každém případě bude mít kompetence nižší než všeobecná sestra. Z hlediska využitelnosti v provozu by pak postavení PS pravděpodobně nebylo, až na odborný dohled příliš rozdílné od ZA.

MODEL 4+1

Označení „4 + 1“ je zkratka, která může být zavádějící. Neruší se povinnost vysokoškolského nebo vyššího odborného studia pro získání kvalifikace všeobecné sestry, jak se často uvádí.

Absolventi středních zdravotnických škol oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra mohou být přijati do vyššího ročníku oboru Všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách. To samé platí pro uchazeče, kteří již mají kvalifikaci porodní asistentky nebo záchranáře.

Ředitel školy rozhodne na základě předchozího vzdělání a rozdílové zkoušky, zda lze přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání – může jít o přijetí do třetího ročníku, ale také o ročník druhý – pak by se tedy jednalo o model „4 + 2“. Studium musí být řádně zakončeno absolutoriem.

Student tedy musí splnit všechny náležitosti studia nikoli za tři, ale za dva nebo jeden rok. Zkrácené studium se nabízí pouze budoucím všeobecným/dětským sestrám, nikoli už např. budoucím zdravotním laborantům, kteří již absolvovali obor Laboratorní asistent.

Zákon formu studia nestanoví, nic nebrání škole, aby přijala uchazeče i do kombinovaného studia, pokud se tak rozhodne. Nezbytným předpokladem ale je, že škola má kombinované studium akreditované. Jestliže nabízí pouze prezenční studium, do kombinovaného nemůže nikoho přijmout.

Chce‑li ale být uchazeč přijat do vyššího ročníku než prvního, musí zvládnout učivo prvního, případně druhého ročníku. Jestliže tyto předměty v předchozím studiu neabsolvoval, dělá rozdílové zkoušky. Některé VOŠZ už mají na svých webových stránkách informace o přijímacím řízení pro tento typ studia, např. školy v Ostravě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi nebo Trutnově.

A jiné obory? 

Kvalifikaci praktické sestry získávají automaticky Zdravotničtí záchranáři a Porodní asistentky nebo určitá část dětských sester (ty, které vystudovaly VŠ nebo VOŠ v oboru dětská sestra). Ti mohou také získat kvalifikaci všeobecné sestry ročním studiem na VOŠ, pokud splní podmínky přijímacího řízení. Budou pak mít kvalifikace dvě – tu původní a navíc ještě všeobecná sestra, a možná i třetí jako praktická sestra, pakliže původně vystudovali SZŠ v oboru ZA.

ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ VS LZE ZÍSKAT:

1. Absolvováním nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester (Bc).

2. Absolvováním nejméně tříletého studia v oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách (DiS).

3. Absolvováním studia v oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde‑li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl‑li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání (DiS).

ODBORNÝ DOHLED:

BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU: Všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně‑sociální pracovník, optometrista, ortoptista (absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání jednoho roku praxe), asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik‑protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, behaviorální analytik, terapeut tradiční čínské medicíny, specialista tradiční čínské medicíny, fyzioterapeut (absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ po prokázání jednoho roku praxe a absolvent SZŠ po prokázání deseti let praxe).

BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU - PO ABSOLVOVÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI: Klinický psycholog, klinický logoped, zrakový terapeut, odborný fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

POD ODBORNÝM DOHLEDEM: Psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik, laboratorní asistent, ortoticko‑protetický technik, nutriční asistent, asistent zubního technika, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář.

(Zdroj: Medical Tribune) 

Přihlásit se