Nové výkony pro sestry

35823 - Edukace psychiatrickou sestrou

35825 - Reedukace psychiatrickou sestrou

Tyto výkony mohou být vykazovány pouze v ambulantní péči a denních stacionářích, nikoliv v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Oba nové výkony mohou vykazovat psychiatrické sestry, které mají specializaci v ošetřovatelské péči o duševní zdraví (tzn. PSS – péče o duševní zdraví nebo VZŠ – obor psychiatrická sestra).


35823Edukace psychiatrickou sestrou

Výkon je prováděn na základě indikace lékaře. Zahrnuje podání informací o předepsaných lécích, způsobu užívání léků, možných nežádoucích účincích, vysvětlení postupů zmírňujících případné nežádoucí účinky, vysvětlení důležitosti užívání léků a důsledků jejich vysazení. Cílem je změnit nerealistická očekávání pacienta vůči léčbě, zmírnit ambivalenci, podpořit soběstačnost a tím udržet a zvýšit pacientovu účast na léčbě. Edukace je vedena interaktivně - zahrnuje otevřené otázky, poskytování empatického zhodnocení, zjišťování pacientových představ a přesvědčení a reflektující naslouchání. Zahrnuje strategie zaměřené na motivaci pacientů ke změně jejich maladaptivních zvyků v užívání léků např. normalizaci pacientových nejistot, podporování soběstačnosti, přehled předchozích zkušeností s léčbou, poskytování relevantní zpětné vazby, shrnutí a přehled potenciálních zdrojů nespolupráce. Edukace může být zaměřena též na rodinné příslušníky, kteří se starají o duševně nemocného člena rodiny, a u kterých je potřeba edukace indikována lékařem. Sestra při edukaci využívá didaktické pomůcky, na kterých demonstruje důležitost užívání léků, popř. poskytne srozumitelné písemné materiály.

Frekvence: 1/1 rok

Čas výkonu: 75 minut

35825Reedukace psychiatrickou sestrou

Výkon je prováděn na základě indikace lékaře. Zahrnuje podání informací o předepsaných lécích, způsobu užívání léků, možných nežádoucích účincích, vysvětlení postupů zmírňujících případné nežádoucí účinky, vysvětlení důležitosti užívání léků a důsledků jejich vysazení. Pacientovi, který již má zkušenosti s užíváním léků sestra shrne hlavní pozitivní i případné nežádoucí účinky. Ověří si znalosti pacienta o užívaných lécích a ptá se na jeho zkušenosti s užíváním psychofarmak. Dle svých zjištění sestra doplní pacientovi chybějící informace. Cílem intervencí sestry je informovaný a spolupracující pacient. Reedukace může být zaměřena též na rodinné příslušníky, kteří se starají o duševně nemocného člena rodiny, a u kterých je potřeba reedukace indikována lékařem. Sestra při reedukaci pacienta využívá didaktické pomůcky, na kterých demonstruje důležitost užívání léků, popř. poskytne srozumitelné písemné materiály.

Frekvence: 4/1 rok

Čas výkonu: 45 minut

Přihlásit se