Seminární a diplomové práce

Seminární práceSEMINÁRNÍ PRÁCE (seminárka) je písemná práce zadávaná studentům VŠ a VOŠ, často také středoškolákům. Odborné zpracování se pohybuje zpravidla od 5 do 25 normostran písemného textu, společně s užitím příloh - graf, obrázek, tabulka. Student prokazuje schopnost zpracovat zadané téma originálně a samostatně, aplikuje jasně svůj názor a myšlenky, s užitím dostupné literatury, vědeckých podkladů a dalších zdrojů.

1. Titulní strana - obsah.

2. Úvod, teoretická  a praktická část - závěr.

3. Seznam použité literatury - přílohy.

 

Bakalářská práceBAKALÁŘSKÁ PRÁCE (bakalářka) je závěrečnou prací tříletého vysokoškolského studia, součástí je obhajoba práce. Student prokazuje schopnost samostatně a tvůrčím způsobem prezentovat zpracované téma, obhajuje vlastní i vědecké hypotézy, analyzuje své myšlenky a cíle. Téma je studentům zadáváno školou, mohou však využít téma vlastní. Bakalářská práce je složena z několika na sebe navazujících částí. Je nutné dodržovat formát bakalářské práce, liší se dle zadání konkrétní školy. Rozsah bakalářské práce je zpravidla 40 NS.

1. Úvod - teoretická a praktická část - závěr.

2. Seznam použitých zdrojů - přílohy.

 

Diplomová práceDIPLOMOVÁ PRÁCE (diplomka) je rozsáhlejší odborná studie vypracovaná studentem vysoké školy, jejíž úspěšné obhájení je jednou z podmínek pro získání akademického titulu. Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma s využitím dostupných zdrojů, zcela legálně - bez plagiátorství, s respektováním daných standardů a ČSN norem (ISO 690, ISO 690-2). Rozsah diplomové práce je min. 50 NS.

1. Titulní strana - čestné prohlášení autora.

2. Obsah - úvod - teoretická a praktická část - závěr.

3. Seznam použitých zdrojů - přílohy.

 

NABÍZÍME KVALITNÍ SLUŽBY

 

Zpracování bakalářské práceS ohledem na rozsah závěrečného projektu, časovou náročnost a nutnou kvalitu vám nyní nabízíme profesionální zpracování. Pomůžeme vám s vyhledáním nezbytných podkladů a zdrojů, profesionálně zpracujeme zadané téma, prověříme zdroje a citace, přičemž zaručujeme originalitu a ochranu proti plagiátorství.

 

POSKYTUJEME PROFESIONALITU 

 

Zpracování seminární práce Projekty jsou realizovány erudovanými vysokoškolskými pracovníky.

 Respektujeme vaše zadání, podklady a striktně dodržujeme téma.

 Dodržujeme standardy pro zpracování publikací, normy a předpisy.

 Poskytujeme záruku originality a ochranu proti plagiátorství.

         

Finální verze jsou kontrolovány systémem "Odevzdej", vyvinutým Masarykovou univerzitou.

 

Respektujeme vaše soukromí, zachováváme bezpečnost osobních údajů a dat. Používáme prověřené zdroje a citace pouze dle norem ČSN. Pracujeme kvalitně a rychle - dle vašeho zadání a potřeb. Vypracované projekty máte možnost připomínkovat a reklamovat, jsme připraveni s vámi jednat o termínu zpracování, o ceně, úpravách, vždy se vám budeme snažit maximálně vyhovět, jsme zde pro vás!

 

Specializujeme se pouze na zpracování VŠ a VOŠ podkladů odborných studií se zdravotnickým tématem. Jsme zde pro vás po celý týden, dle vaší poptávky, potřeb a zadání. Naší prioritou je profesionální příprava textů pro odborné práce, vyhledávání a zpracování informací a kvalitní textová zpracování. Nebudeme a nechceme pracovat zcela za vás. Jsme zde proto, abychom vás podpořili, vyhledali vhodné zdroje a odborně pomohli se závěrečným projektem.

Bakalářská, seminární, diplomová práce.

 

Přihlásit se