Připravovaná novela zákona č. 96/2004 Sb. o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Dne 8. 6. 2017 byla senátem schválena Novela zákona č. 96/2004 Sb. o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Schválena byla v plném znění, tak jak byla předložena ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem.

1. Všeobecné sestry již nebudou muset po střední zdravotnické škole absolvovat tříleté bakalářské studium, nebo studovat na vyšší odborné škole. Nově bude stačit 1 rok VOŠ. Současné vysokoškolské studium zrušeno nebude. Bude pouze na nelékařských pracovnících, jakou formu vzdělávání zvolí.

Systém 4+1 bude navazujícím studiem na SZŠ a umožní studentům v oborech Praktická sestra, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Zdravotnický asistent a Dětská sestra získat odbornou způsobilost k výkonu povolání Všeobecná sestra, a to zkráceným studiem na vyšší odborné škole.

Jedná se o systém 4+1, kdy bude uvedeným zdravotnickým pracovníkům možné započítat část dříve absolvované výuky a po úspěšném absolvování přijímacího řízení budou přijati ke studiu do vyššího než prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra. Tento zkrácený způsob studia je plně v souladu se směrnicí o uznávání odborných kvalifikací a se školským zákonem. Pokud jde o povolání dětské sestry, návrh umožní získat odbornou způsobilost studiem v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší odborné škole nebo bakalářského studijního oboru na vysoké škole, a nikoli až po absolvování specializačního studia jako dosud. 

2. Novela dále zařazuje nové povolání - Praktická sestra, které se zařadí mezi zdravotnické pracovníky, kteří mohou vykonávat povolání po získání způsobilosti bez odborného dohledu a nahradí obor Zdravotnický asistent. Pokud ale zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník výkon zdravotnického povolání dlouhodobě přeruší, zavádí se nově povinnost doškolení. Kompetence praktické sestry bude řešit Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

3. Návrhem se ruší kreditní systém ke kontrole celoživotního vzdělávání, který neplnil dostatečně motivační roli a nebyl efektivní. Ruší se zároveň i dosavadní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, protože se zřizuje Národní registr zdravotnických pracovníků ÚZIS, který bude součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) - zde budou zaregistrováni všichni zdravotničtí pracovníci. NZIS byl zřízen novelou zákona o zdravotních službách s účinností od 1. července 2016.

4. Novelou zákona se zřizuje pět nových povolání, a to Behaviorální analytik, Asistent behaviorálního analytika a Behaviorální technik, která mají přispět k rozšíření péče poskytované zejména dětem, ale i dospělým s poruchou autistického spektra. Dále se jedná o povolání Terapeut tradiční čínské medicíny a Specialista tradiční čínské medicíny, jejichž doplnění představuje potřebný zákonný rámec pro vznik a formální uznání uvedených oborů v České republice. Uvedená regulace umožní vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti tradiční čínské medicíny, a to ať jak stávající, kteří si budou moci doplnit/rozšířit své vzdělání, tak nové, kteří mají zájem právě o tuto oblast medicíny. 

(Zdroj: Medical Tribune) 

Přihlásit se