Malá novela zákona č. 96/2004 Sb. - aktuálně

Aktuální informace k „malé novele“ zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních – schválení novely Poslaneckou sněmovnou dne 25. 3. 2011.

Průběh schvalování novely zákona:

  • 2. února 2011 byla novela zákona č. 96/2004 Sb. projednána v Poslanecké sněmovně a v souladu s doporučením předkladatele schválena v prvním čtení a postoupena do projednávání v Senátu.
  • 3. března 2011 byly na jednání Senátu předloženy pozměňovací návrhy k novele a novela byla vrácena k novému projednání do Poslanecké sněmovny.
  • 25. března 2011 byly pozměňovací návrhy vznesené Senátem projednány v Poslanecké sněmovně a v následném hlasování byly tyto návrhy zamítnuty a byl vysloven souhlas s původní poslaneckou verzí.

Nejsledovanější novelizační bod celé novely - návrh na prodloužení doby platnosti osvědčení na 10 let byl schválen. Tzn., že všechna osvědčení, která budou ke dni nabytí účinnosti novely zákona platná, budou prodloužena o další 4 roky.

Ze stránek MZČR:

O datu účinnosti novely zákona a obsahu novelizačních bodů budeme zdravotnickou veřejnost neprodleně informovat na webových stránkách ministerstva a v odborných zdravotnických časopisech. 

 

Přihlásit se