OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRA...

Otevřený dopis ministra zdravotnictví lékařům a příslib o úpravě poměrů ve zdravotnictví:
   
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
během posledních dnů a týdnů probíhala na Ministerstvu zdravotnictví intenzivní jednání s vrcholnými představiteli Lékařského odborového klubu a České lékařské komory. Cílem bylo zvrátit rozhodnutí nemocničních lékařů opustit své zaměstnání v rámci jejich výzvy „Děkujeme, odcházíme“.
 
Je mi velice líto, že přes zahájení kroků na reformě zdravotnictví, přes úpravy systému vzdělávání lékařů, přes provedená protikorupční opatření a přes velkorysé návrhy MZ ČR na navýšení mezd lékařům nedošlo k nalezení kompromisu a k souhlasu odborářů s ukončením protestu. Vyčerpal jsem tak veškeré možnosti k řešení tohoto problému, ke kterým jsem měl od vlády mandát, a které by náš systém zdravotnictví finančně unesl. Jednání se zástupci Lékařského odborového klubu a České lékařské komory v tuto chvíli bohužel musím považovat za ukončená a uzavřená.
 
I přes neúspěch těchto jednání se domnívám, že se nám podařilo splnit většinu základních požadavků výzvy „Děkujeme, odcházíme“. Sliby, ke kterým jsem se v rámci vyjednávání zavázal, považuji stále za platné a postupně je budu plnit. Je to můj veřejný příslib a věřím, že bude impulsem alespoň pro některé lékaře, aby své výpovědi vzali zpět a vrátili se na svá pracoviště, protože ohrožení, které hrozí pacientům v některých oblastech a v některých oborech, je vysoké.
 
Tímto otevřeným dopisem slibuji, že Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 • upraví úhradovou vyhlášku a posílí úhrady nemocnicím o dva procentní body a provede zastropování úhrad péče v centrech,
 • v souladu s úpravou úhradové vyhlášky doporučí svým přímo řízeným organizacím, krajům a zřizovatelům nemocnic navýšení platů a mezd lékařů v průměru o 5 - 8 tis. Kč v jednotlivých platových třídách,
 • pro r. 2012 bude v závislosti na zvyšování efektivity zdravotnického systému usilovat o úpravy platových tarifů tak, aby byla zajištěna důstojná minimální mzda lékaře a zajistí navýšení průměrné měsíční mzdy lékařů z dnešních  cca 48 000 Kč na 60 000 Kč,
 • dopracuje vyhlášku o personálních normativech pro lůžkovou péči ve smyslu realistické úpravy personálního vybavení pracovišť,
 • bude usilovat o zavedení mechanismu zefektivňujícího přerozdělování  vybraného zdravotního pojistného,
 • provede úpravy v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami k odstranění disproporcí  ve spolupráci s odborníky,
 • zahájí práce na úhradové vyhlášce pro rok 2012 s cílem respektovat spravedlnost v poměru objemu zdrojů mezi segmenty a bude prosazovat efektivní model úhrad v oblasti akutní lůžkové péče v duchu „peníze jdou za pacientem“,
 • ve spolupráci s dalšími subjekty připraví a následně  bude realizovat plán postupné redukce lůžkového fondu,
 • bude prosazovat vhodnou regulaci  v oblasti zavádění nových léků, nových přístrojů a nových postupů,
 • bude aktivně usilovat o důslednou aplikaci protikorupčních opatření v rámci vlastního úřadu, přímo řízených organizací a k témuž vyzve i kraje,
 • bude prosazovat zefektivnění informačního systému rezortu zdravotnictví,
 • provede revizi kompetencí jednotlivých zdravotnických profesí a bude usilovat o další zlepšování organizace specializačního studia lékařů.
   
  Jednotlivé uvedené kroky bude ministerstvo zdravotnictví realizovat podle harmonogramu uvedeného v přiloženém Memorandu o úpravě poměru ve zdravotnictví z 3. února 2011, které je přílohou tohoto otevřeného dopisu.
   
  Rád bych připomněl, že ministerstvo již provedlo první kroky ke změnám českého zdravotnictví. Na podzim představilo novelu zákona o zdravotním pojištění, v průběhu ledna letošního roku představilo další tři nové reformní zákony, protikorupční strategii a především vešla v platnost novela vyhlášky o vzdělávání lékařů. Všechny tyto aktivity jsou symbolem toho, že ministerstvo zdravotnictví své plány bude skutečně realizovat a že české zdravotnictví směřuje k tomu, aby se stalo odpovídajícím místem pro výkon práce lékaře, zdravotní sestry a dalších nelékařských povolání. Zároveň je impulsem k tomu, že český pacient může v nejbližší době očekávat změny, které jasně vymezí jeho práva a zvýší jeho bezpečí.
   
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás ještě jednou ujistil, že mým prvořadým cílem je splnit vše, co jsem přislíbil a co zlepší poměry v našem zdravotnictví a odstraní dlouhodobou nespokojenost zdravotníků. Uvědomuji si, jak jsou tyto změny důležité a věřím, že jsou stejně důležité i pro dotčené lékaře tak, že  svůj odchod ještě zváží.
   
  S úctou
   
   
   
  Leoš Heger
  ministr zdravotnictví 
    
    
    
    
  V Praze dne 3. února 2011 
Přihlásit se