Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

PRVNÍ KROK K REGISTRACI

Žádost o vydání Osvědčení
  1. Podat čitelně vyplněnou žádost - vytiskněte PDF
  2. Žádost opatřit kolkem v hodnotě 100,– Kč - zpoplatňuje přijetí žádosti
  3. JEDNA ŽÁDOST = JEDNO OSVĚDČENÍ - v případě žádosti o vydání osvědčení k výkonu více zdravotnických povolání je nutné podat pro každé povolání samostatnou žádost včetně správního poplatku. Doklady není nutné zasílat duplicitně.
  4. Přiložte úředně ověřené doklady o získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle příslušného ustanovení zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, např. MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ - kopie musí být úředně ověřena!
  5. DOLOŽTE SOUPIS CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - minimálně 40 kreditních bodů za posledních 10 let (souhrnný výpis o absolvovaných vzdělávacích aktivitách musí být potvrzen zaměstnavatelem a doložen prostými kopiemi potvrzení o účasti na formách celoživotního vzdělávání nebo záznamy v průkazu odbornosti).
  6. Výpis dosavadní praxe za posledních 10 let, musí být potvrzen zaměstnavatelem.
  7. Pokud dokládáte praxi ze zahraničí, je nutné doklady přeložit do českého jazyka, a to znalcem, k tomu oprávněným (vyjma dokladů ze SR).
  8. OSVČ nebo vlastníci ŽL doloží výkon zdr. povolání úředně ověřenou kopií registrace nestátního zdravotnického zařízení nebo poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud jsou splněny veškeré podmínky § 67 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., MZČR vydá rozhodnutí o udělení osvědčení do 30 dnů.

Obsahem žádosti nejsou doklady o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti!

Osvědčení se vydává na období 10 let a nabývá právní moci uplynutím odvolací lhůty. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápočet výkonu povolání

Absolventi SZŠ a fyzioterapeuti:

Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání rozumí výkon povolání v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Pokud zdravotnický pracovník vykonává povolání v rozsahu nižším než stanovená týdenní pracovní doba (čili v úvazku 0,5 – 0,99), potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje. Výkon povolání v úvazku nižším než polovina stanovené týdenní pracovní doby (čili v úvazku 0,49 a méně) není výkonem povolání pro účely započtení zdravotnické praxe a nemůže být akceptován.

Ostatní povolání:

Podle ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., u zdravotnických pracovníků, kteří požádali o vydání / prodloužení platnosti osvědčení po uplynutí 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je obsahem žádosti doklad o výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období posledních 10 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 10 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby); Za výkon povolání zdravotnického pracovníka se považují činnosti vykonávané zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí v příslušném oboru v průběhu praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických magisterských nebo bakalářských studijních oborech. Praxe během doby vysokoškolského studia je tedy výkonem povolání, avšak pořád platí výše uvedené, že může být brán v potaz pouze výkon povolání v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, resp. pětiny stanovené týdenní pracovní doby. Do doby výkonu povolání se započítá doba pracovní neschopnosti a doba mateřské dovolené, popřípadě doba rodičovské dovolené otce, nejvíce však v rozsahu délky mateřské dovolené; v souhrnu se však nejvýše započte 6 měsíců v kalendářním roce.


NOVELIZACE V ROCE 2011 - U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu platných ke dni 22. dubna 2011, se doba platnosti prodlužuje o 4 roky.

O toto „automatické" prodloužení platnosti osvědčení, které nastává ze zákona, se nežádá. V Registru nelékařských zdravotnických pracovníků je elektronicky technickým opatřením zabezpečeno promítnutí prodloužení jejich platnosti. Ministerstvo zdravotnictví jej nebude individuálně potvrzovat (zejm. nikoli vydáváním dodatečných potvrzení), neboť v případě, že nastane potřeba ověřit si údaje ve vztahu k novele (např. u krajských úřadů, pojišťoven…), lze pro tyto účely využívat on-line náhled registru.


Nově je do zákona založena možnost ministra zdravotnictví v zákonem vymezených případech rozhodnout o odstranění tvrdosti (§ 91b). Toto rozhodnutí ministra zdravotnictví je pak rozhodnutím konečným a nevztahují se na ně obecné předpisy o správním řízení. Zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci mohou po vyčerpání řádných opravných prostředků podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případech přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle hlavy VI., písemně požádat o odstranění tvrdosti. Žádost musí obsahovat odůvodnění. Zákon zakotvuje tuto možnost jako výjimečné a běžným okolnostem se vymykající řešení, které může být užito teprve po vyčerpání řádných opravných prostředků správního řádu, a to ve stanovených případech, pro které se v zákoně nenalezne přijatelné řešení. Formulář žádosti nebude stanoven, protože její osobní povaha to vlastně věcně vylučuje.
Přihlásit se