Vyhláška č. 55/2011 Sb.

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Dne 14. března 2011 vyšla ve Sbírce zákonů, částka 20/2011  vyhláška č. 55/2011 Sb. , o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,  kterou se zrušuje:

1.     vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

2.     vyhláška č. 401/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb.

Úpravy Ministerstvo zdravotnictví provedlo v souvislosti se změnami související legislativy. Na základě  doporučení Legislativní rady vlády ČR v souladu s ústavním pořádkem ČR navrhované znění úprav vychází nikoliv jako novela vyhlášky č. 424/2004 Sb., ale zcela jako nová vyhláška č. 55/2011 Sb.
Úpravy, které byly provedeny:
     a)   definovány činnosti novým nelékařským zdravotnickým povoláním,

  • § 20 – biotechnický asistent,
  • § 22 – adiktolog,
  • § 24 – zrakový terapeut,
  • § 47 – oftalmoped,
  • § 52 – arteterapeut,
  • § 53 - pracovní terapeut,  

které byly doplněny změnou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., 

   b)   definovány činnosti nových specializačních oborů vzhledem k účinnosti nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ke dni 18.2.2010, a které nově stanovuje obory specializačního vzdělávání. Především došlo k redukci a sloučení některých oborů specializačního vzdělávání a tímto k novému označení některých odborností nelékařských zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí a naopak nově vznikly 3 obory specializačního vzdělávání pro radiologické asistenty,
   c)   na základě doporučení LRV jsou činnosti u jednotlivých nelékařských zdravotnických povolání  upraveny tak, že je příslušný nelékařský zdravotnický pracovník může vykonávat. Dále některé činnosti (dané povinnosti) jsou precizovány, jelikož slovo „podílí se“ je právně příliš neurčité a v daném případě by to mohlo mít dopad i na případnou odpovědnost osob.
 
Vzhledem k tomu, že specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů zůstává nedotčena, jsou ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. ponechány činnosti u specializačních oborů, které zanikly a které nebyly nahrazeny jiným obdobným oborem specializačního vzdělávání.
 
Změny, které jsou požadovány širokou veřejnou odborností a zdravotnickou praxí, budou akceptovány a zapracovány v rámci tvorby nové legislativy v souvislosti s transformací nelékařských zdravotnických povolání v oblasti vzdělávání, získávání kvalifikace a činností nelékařských zdravotnických povolání.  

O konkrétních návrzích budou na Ministerstvu zdravotnictví během roku 2011 vedena četná jednání.

Zdroj: MZČR

Přihlásit se