ORTOPTISTA

Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků

§ 11 ORTOPTISTA

(1) Ortoptista vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči pacientům s oční poruchou, ve spolupráci s lékařem vykonává činnosti při poskytování preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péče s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti a navození jednoduchého binokulárního vidění u vrozených i získaných očních vad. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může
a) navrhovat, zhotovovat a udržovat cvičební ortoptické pomůcky, pečovat o ortoptické vyšetřovací a léčebné přístroje,
b) edukovat pacienty a jejich rodiče, případně jiné pečující osoby o léčbě a léčebném výcviku,
c) provádět screening očních vad u dětí,
d) informovat lékaře o průběhu léčby, navrhovat změny a doplnění ordinace lékaře na základě vlastních zjištění,
e) při práci ve stacionářích zajišťovat bezpečné prostředí ve vztahu ke zdravotnímu stavu dětí, pobyt dětí venku přiměřeně jejich zdravotnímu stavu a připravovat a realizovat výchovné aktivity,
f) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky10), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
g) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
 
(2) Ortoptista bez odborného dohledu na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie může provádět a vyhodnocovat
a) diagnostická vyšetření pacientů, zejména
 1. vyšetření zrakové ostrosti do dálky, do blízka (bez korekce i s korekcí),
 2. změření korekce na fokometru,
 3. zakrývací testy,
 4. orientační vyšetření motility,
 5. vyšetření konvergence,
 6. změření pupilární distance,
 7. orientační vyšetření fixace,
 8. zjištění binokulárních funkcí na přístrojích, prismatickými skly a různými testy,
 9. vyšetření objektivní a subjektivní úchylky na přístrojích a prismatickými skly,
 10. změření gama úhlu na troposkopu a Maddoxu,
 11. vyšetření rozlišovací schopnosti;
b) léčebná pleoptická a ortoptická cvičení pacientů na očních specializovaných pracovištích, zejména
 1. okluzní terapii,
 2. pleoptická cvičení amblyopie pasivní a aktivní,
 3. prizmatickou terapii,
 4. cvičení motility a konvergence,
 5. cvičení binokulárních funkcí a stereopse;
c) pomocná vyšetření, při nichž nedochází k přímému kontaktu s okem, zejména
 1. grafické vyšetření motility očních svalů,
 2. test kontrastní citlivosti do dálky i do blízka,
 3. vyšetření barvocitu.
 
(3) Ortoptista bez odborného dohledu na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie může
a) připravovat pacienty k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, provádět je a nebo při nich asistovat,
b) podávat léčivé přípravky do spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním způsobem,
c) provádět aplikaci kontaktních a okluzních čoček.
---------------------------------------------
10) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.
Přihlásit se